Счетоводител в СофияУспехът на малкия, среден и голям бизнес до голяма степен се определя от стабилното му финансово състояние. Доброто финансово състояние, от своя страна, зависи от правилното им управление и до голяма степен от навременното текущо счетоводно отчитане. Голяма част от представителите на малкия бизнес са в състояние да се справят сами с финансово-счетоводните си дейности поне в самото начало.


В процеса на неговото развитие обаче счетоводните задачи и отговорности се усложняват и започват да нарастват значително. Това представлява значителна трудност за всеки един предприемач и ако иска бизнесът му да продължава да работи оптимално и занапред, се налага да се обърне към услугите на счетоводител софия. Няколко са индикациите, които напомнят на бизнеса, че е дошло време за наемането на счетоводител, а в следващите редове обръщаме внимание на тях.


Поемате значителна част от финансово-отчетните задачи за своя бизнес и/или ги прехвърляте на други служители


Собствениците на малък бизнес могат да се справят и сами с плащането по фактури, съхраняването им и други първични счетоводни операции. При значителното нарастване на документооборота, отношенията с доставчици и други, често се налага част от дейностите да се прехвърлят и на други служители, като офис асистенти например.


Тази често срещана практика обаче може да доведе до закъснения и проблеми по отношение отчетността и други важни аспекти на счетоводното записване. Когато работата ви дойде в повече и се налага да разпределите дейностите между един или няколко от служителите си, това е сигурна индикация, че трябва да си наемете счетоводител.


Необходимост от регистрация по ЗДДС или прилагане разпоредбите на корпоративното подоходно облагане


Независимо дали по желание, или по задължение, основанието за регистрацията по ЗДДС и последващата отчетност за фирмата е доста сложен процес. Фактът, че има разписано отделно законодателство за ДДС и правилник за прилагането му, предполага необходимостта от получаването на експертиза в този бизнес аспект. Наред с разпоредбите на корпоративното подоходно облагане, следва да сте наясно, че изпълнението на дейностите по отчитането им изисква специални умения.

 

Законодателството в тази област е сложно, а евентуално допускане на грешка би ви коствало време, нерви и разходи. Ето защо си струва да се доверите на правно-счетоводно дружество в изпълнението на тези специфични задачи.

 

Когато предстои да наемете и/или разширите своя персонал


Съвсем естествен процес е при разширяване на дейността на вашия бизнес, без оглед спецификите му, да настъпи необходимостта от назначаването на допълнителен персонал. В този случай нарастват и задълженията по отношение на счетоводството, тъй като правилната обработка на заплати и свързаните с тях осигуровки имат ключова роля за ефективното развитие на бизнеса.

 

Цялостното администриране на трудовите ресурси и заплатите е дейност, която не бива да се подценява. Спазването на законодателната уредба във връзка с трудово-правните отношения изисква да се доверите на специалист, който да се занимава и отговаря само за труда и работната заплата (ТРЗ). Това спестява на бизнеса санкции от страна на проверяващите органи.

 

В заключение на изложеното дотук бихме могли да заявим, че при всички случаи по–добрият вариант е наемането на счетоводител, при това колкото се може по-скоро. По този начин предотвратявате допускането на грешки, които биха повлияли върху ефективното управление на бизнеса ви.